Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Disclaimer

Deze website is eigendom van Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH)

Contactgegevens:
VVH
Evert Larockstraat 6
2020 Antwerpen

Telefoon: 03 281 15 81
E-mail: info@vvh.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VVH of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VVH levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal VVH de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VVH kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VVH geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

VVH kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

VVH verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Algemeen
VVH vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VVH vzw houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als “GDPR”) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

VVH vzw respecteert de privacy van:

 • haar medewerkers;
 • haar leden: de sociale huisvestingsmaatschappijen;
 • deelnemers aan haar vormingen, studiedagen of events;
 • abonnees van haar nieuwsbrieven of andere media;
 • en iedereen met wie zij contact onderhoudt voor het optimaliseren van haar dienstverlening.

Daarom:

 • verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt:
 • is de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen we uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen; tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • zijn we op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen we je hierop wijzen en deze respecteren.

Als VVH vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wil opnemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

VVH vzw
Evert Larockstraat 6
2020 Antwerpen
03 281 15 81
info@vvh.be

Hoe en wanneer verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?
VVH vzw verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens die leden ons initieel bij de start van het lidmaatschap meedeelden. Tussentijds kan dit ook steeds gebeuren op eigen initiatief van het lid zelf, wanneer er een nieuwe contactpersoon toegevoegd moet worden of wanneer een wijziging moet gebeuren van een contactpersoon of diens persoonsgegevens, of wanneer VVH vzw daarom expliciet vraagt (vb. vraag naar contactgegevens nieuwe bestuurders of nieuwe leden Paritair (Sub)Comité).

VVH vzw verzamelt ook gegevens van derden in het kader van dienstverlening en/of belangenbehartiging (vb. lesgevers, instanties, overheden) of voor de algemene werking van VVH vzw (vb. leveranciers). Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks bij de betrokken persoon verzameld.

Waarom verwerken we persoonsgegevens en welke wettelijke basis bestaat hiervoor?
Uw persoonsgegevens worden door VVH vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

De persoonsgegevens van leden verwerken wij (contractuele grond en gerechtvaardigd belang):

 • in het algemeen om dienstverlening en belangenbehartiging aan leden mogelijk te maken:
  • nodzaak om de betrokken persoon te identificeren als contactpersoon in het kader van dienstverlening (advies vragen, toegang tot website,…)
  • nodzaak om de betrokken persoon te kunnen contacteren i.k.v. lidmaatschap, de dienstverlening en/of belangenbehartiging;
 • om het versturen van nieuwsberichten, het tijdschrift Fundamenten, uitnodigingen, verslagen van de raad van bestuur, publicaties en andere informatieve mails (vb. overzicht relevante beslissingen van de Vlaamse Regering) mogelijk te maken;
 • om het organiseren van bevragingen mogelijk te maken;
 • om de organisatie van opleidingen en activiteiten mogelijk te maken (inschrijvingsadministratie);
 • om het beheer van de raad van bestuur van VVH vzw mogelijk te maken:
  • verwerking van personlijke gegevens van bestuurders om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van de vzw-wetgeving (wettelijke verplichting)
  • verwerking van personlijke gegevens van bestuurders voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang van VVH vzw (communicatie met bestuurders)
  • UBO-register;
 • om als werkgeversorganisatie de organisatie van het paritair overleg te faciliteren.

De persoonsgegevens van derden – contactpersonen bij collega-partnerorganisaties, instanties, overheden… verwerken wij (gerechtvaardigd belang):

 • in het algemeen om communicatie en het uitbouwen van een duurzame relatie met deze derden in het belang van de leden mogelijk te maken en vlotter te laten verlopen;
 • om deelname aan activiteiten of vormingen mogelijk te maken (inschrijvingsadministratie);
 • om het versturen van het tijdschrift Fundamenten, uitnodigingen en andere mails mogelijk te maken.

De persoonsgegevens van derden - externe sprekers/lesgevers verwerken wij (contractuele grond):

 • om de vorming mogelijk te maken en vlotter te laten verlopen;
 • om een duurzame relatie en samenwerking op te bouwen;
 • om de afspraken met de betrokken spreker/lesgever te kunnen en te laten nakomen.

De persoonlijke gegevens van derden – leveranciers verwerken wij (contractuele grond):

 • om een duurzame relatie en samenwerking op te bouwen;
 • om de afspraken met de betrokken leverancier te kunnen en te laten nakomen.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt VVH vzw?
Van de contactpersonen van de leden verzamelt VVH vzw volgende informatie:

 • naam en voornaam contactpersonen;
 • e-mailadres contactpersonen;
 • telefoonnummer contactpersonen (ev. gsm-nummer als contactpersoon dit zelf opgeeft);
 • functie;
 • naam en adres lid.

Van de contactpersonen die geen werknemer zijn van het lid (vb. bestuurder) kan, bij gebreke aan professionele contactgegevens, ook het domicilieadres (vb. voor het versturen van Fundamenten) en het privé e-mailadres verwerkt worden (vb. voor het versturen van nieuwsberichten).

Bovenop de hierboven vermelde gegevens verzamelt VVH vzw ook de volgende persoonlijke gegevens van bestuurders in haar Raad van Bestuur: domicilieadres, rijksregisternummer, geboorteplaats en –datum, beroep en uittreksel uit het strafregister.  VVH vzw verzamelt eveneens als werkgeversorganisatie volgende persoonlijke gegevens van de effectieve en plaatsvervangende leden van het Paritair (Sub)Comité: domicilieadres en geboortedatum.

VVH vzw vraagt alle contactpersonen van haar leden uitdrukkelijk om de vragen en documenten die zij voorleggen aan VVH vzw zoveel als mogelijk te anonimiseren. Gebeurt het desondanks toch dat VVH vzw zulke persoonsgegevens doorkrijgt, dan worden die persoonsgegevens na de gevraagde ondersteuning of adviesverlening onmiddellijk gewist en wordt de betrokken contactpersoon herinnerd aan de vraag tot anonimisering.

VVH vzw verzamelt ook persoonlijke gegevens van derden, met name naam contactpersoon en organisatie, functie, mailadres en telefoonnummer.

Hoe behandelt VVH vzw uw gegevens?
We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben ontvangen. We verzamelen enkel gegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren. We verzamelen geen contactgegevens via derden. We geven uw persoonlijke gegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij verstrekken aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider);
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers…);
 • het verwerken en afsluiten van onze boekhouding;
 • het verspreiden van uitnodigingen en bevragingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of u ons hier schriftelijk uw toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Hoelang bewaart VVH vzw uw persoonlijke gegevens?
VVH vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. VVH vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na laatste gebruik (of einde lidmaatschap of samenwerking).

VVH vzw bewaart ook gegevens om de eigen werking te evalueren en bij te sturen. Ook die gegevens bewaren we niet langer dan 5 jaar. Deze gegevens worden waar mogelijk geanonimiseerd.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen:

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen;
 • we anonimiseren en zorgen van de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunne herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • u kunt uw eigen paswoord op onze ledensite op elk ogenblik aanpassen in een beveiligde omgeving;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • we maken gebruik van beveiligde software alsook een beveiligde toegang tot de gegevens die in de cloud worden bewaard.

Wat zijn uw rechten omtrent uw gegevens?
U hebt het recht op inzage en het recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben.
U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.
U hebt tenslotte recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Via aangetekende zending of via mail naar het e-mailadres bovenaan deze privacyverklaring, vergezeld van een motivatie voor uw vraag, kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen.
VVH vzw zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van uw vraag.

Waar kunt u terecht met klachten?
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (zie gegeven bovenaan deze privacyverklaring).

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Welke procedure hanteert VVH vzw in het geval bij datalek?
Elk incident dat impact kan hebben op de veiligheid van uw data (zoals verlies van een USB-stick met niet-versleutelde persoonsgegevens of verkeerd verzonden mail) en waarschijnlijk enige vorm van schade kan veroorzaken aan de betrokkenen, meldt VVH vzw binnen 72 uur aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

VVH vzw voorziet in volgende procedure om datalekken zo snel mogelijk op te sporen, te onderzoeken en tijdig te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Werknemers en bestuurders van VVH vzw worden bewust gemaakt van de risico’s op datalekken;
 • Om de onnodige ontvangst van persoonlijke gegevens van contactpersonen en andere personen bij leden te beperken, accentueert VVH vzw het belang van geanonimiseerde adviesvragen van leden bij de adviesverlening van VVH vzw. Wanneer de adviesverlening of ondersteuning van VVH vzw aan haar leden betrekking heeft op personeelsbeleid, benadrukt VVH vzw dat het nooit nodig is om de persoonlijke gegevens te ontvangen van de persoon waarover de adviesvraag gaat. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om de naam en voornaam te kennen van een persoon die door een lid wordt aangeworven of ontslagen. Maken leden officiële documenten over of brieven waarop de persoonlijke gegevens van die persoon staan, dan vraagt VVH vzw die documenten of brieven te anonimiseren. Werknemers van VVH vzw zullen leden hier blijvend op wijzen;
 • Werknemers moeten elk datalek onmiddellijk per mail melden aan de directeur van VVH vzw;
 • De directeur, ondersteund door de algemene secretaris van VVH vzw, meldt het datalek binnen 72 uur aan de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • De directeur, ondersteund door de algemene secretaris van VVH vzw, oordeelt bovendien over de ernst van het datalek en oordeelt of er sprake is van een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkene zodat die ook zelf schriftelijk binnen 72 uur op de hoogte wordt gebracht en de nodige voorzorgsmaatregelen kan nemen.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
VVH vzw kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25 januari 2022.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.