Standpunt

Protocol personeel ondertekend: 3000 personeelsleden SVK’s en SHM’s krijgen eindelijk de zekerheid die ze verdienen

 

foto ©Kabinet Wonen

Op vrijdag 7 oktober werd op het overleg van de Vlaamse regering het protocol betreffende het personeel van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en de sociale verhuurkantoren (SVK’s) goedgekeurd. Met het oog op de vorming van de woonmaatschappijen biedt dit protocol zekerheid aan de ca. 3.000 werknemers van de SHM’s en de SVK’s over hun tewerkstelling.

Uiterlijk 30 juni 2023 vloeien de SHM’s en SVK’s samen tot 42 woonmaatschappijen. Deze operatie is één van de meest ingrijpende hervormingen ooit in de sociale huisvestingssector. Het einddoel is het uitbouwen van slagkrachtige sociale woonactoren die kwalitatieve en betaalbare woningen aanbieden voor gezinnen en alleenstaanden die niet terecht kunnen op de private huurmarkt. De nieuwe woonmaatschappijen kunnen alleen slagen in dit opzet door het engagement van het personeel.

Onze hoofdbekommernis is een goede dienstverlening blijven leveren aan kwetsbare huurders en dit kan enkel met de kennis en ervaring die nu aanwezig is bij de SVK medewerkers” zegt Eric Vos, directeur van HUURpunt VZW, federatie van de sociale verhuurkantoren in Vlaanderen. “Het finaliseren en ondertekenen van dit protocol komt hieraan tegemoet. Het is van cruciaal belang dat hun expertise en ervaring in de sector blijft.”

Ook de vakorganisaties zijn tevreden dat de werkzekerheid van meer dan 3000 werknemers gegarandeerd blijft na de integratie in de woonmaatschappijen.

Het protocol geeft onze medewerkers een houvast bij de grote veranderingen die ze meemaken. Het gedeeld engagement van werkgevers- en werknemersorganisaties en het beleid biedt hen meer zekerheid” zegt Gert Eyckmans, directeur van VVH. En zoals Minister Matthias Diependaele besluit op een parlementaire vraag in de commissie Wonen brengt het protocol personeel gerustheid onder het personeel. “Zij verdienen dat, gezien de extra inspanningen die de hervorming van hen vergt.”

Met het protocol personeel komen de Vlaamse overheid, de werkgeverskoepels en de vakbonden overeen dat:

  1. Het traject woonmaatschappijen mag geenszins afbreuk doen aan de huidige tewerkstelling binnen de sector.
  2. Aan de werknemers die overgenomen worden in geval van overname van onderneming wordt het behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden verzekerd overeenkomstig de wettelijke modaliteiten van cao nr. 32bis, tenzij de partijen andere voorwaarden overeenkomen. Indien nodig, worden er voor individuele overdrachten ad-hoc oplossingen uitgewerkt in lijn met cao nr. 32bis. Er wordt gestreefd naar een gemeenschappelijke basis met de mogelijkheid tot maatwerk (flexibiliteit).
  3. Maximaal in te zetten op een individueel traject voor alle werknemers. Zoveel en waar mogelijk wordt de huidige taakinhoud van de werknemers gerespecteerd.
  4. Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, treden de koepelorganisaties en de vakbonden structureel in overleg en worden de nodige voorbereidende stappen gezet om deze overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen (vb. studies, juridische adviezen, bevragingen).
  5. De Vlaamse overheid onderschrijft de principes uit dit protocol en engageert zich om de bevoegdheden van de woonmaatschappijen op het vlak van personeel verder maximaal te blijven ondersteunen. De Vlaamse overheid houdt hiertoe haar financiële stromen richting de woonmaatschappijen op peil. Dit teneinde het waarborgen van de kennis en ervaring van het personeel, in functie van een zo goed mogelijke realisatie van de doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid.
  6. Het personeel wordt zo nauw mogelijk betrokken en op de hoogte gehouden van het proces van deze hervorming.

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, treden de koepelorganisaties en de vakbonden structureel in overleg en worden de nodige voorbereidende stappen gezet om deze overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen (vb. studies, juridische adviezen, bevragingen).
Het herstelbesluit wonen  zorgt ervoor dat VIA4-, VIA5- en VIA6-middelen binnen de sector blijven. Ook worden er momenteel concrete stappen gezet om ervoor te zorgen dat ook de financiering van de loonkost via de GESCO- en DAC-statuten te behouden na de hervorming.
In lijn met het engagement om de Vlaamse financiële stromen op peil te houden, ondersteunt de Vlaamse overheid de oproep van de koepelorganisaties van SHM’s en SVK’s aan de lokale besturen – als regisseurs van het lokale woonbeleid – om hun financiële ondersteuning van de werking van SVK’s aan te houden t.o.v. de woonmaatschappijen.